Telefon 695-979-473

Dofinansowanie w ramach programu: Ułatw sobie start!

Harmonogram zajęć:

Wymagania uczestnictwa:

 • nie mam ukończonych 30 lat

 • zamieszkuję woj. dolnośląskie

 • nie mam pracy

 • nie uczę się stacjonarnie (można w trybie niestacjonarnym)

 • chcę ukończyć zawodowy kurs i pójść na 4 miesięczny płatny staż

Opis oferty:

Zajęcia w lokalizacji dogodnej dla uczestnika. Minimum 3 elementy wsparcia:


IDENTYFIKACJA POTRZEB

 • Diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego

 • Zwrot kosztów dojazdu


PORADNICTWO ZAWODOWE

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

 • Zwrot kosztów dojazdu


KURSY ZAWODOWE

 • 150h Kurs zawodowy wybrany w toku identyfikacji potrzeb

 • Badania lekarskie

 • Egzamin zawodowy

 • Stypendium szkoleniowe 997,4 PLN za uczestnictwo w 150 h zajęć

 • Materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.


PŁATNE STAŻE

 • Stypendium stażowe 997,4 PLN/msc na 4 msc

 • Badania lekarskie

 • Ubezpieczenie NNW

 • Zwrot kosztów przejazdu do miejsc odbywania staży


POŚREDNICTWO PRACY

 • Obejmuje: dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników projektu i właściwego pracownika dla pracodawcy.

 • Zwrot kosztów dojazdu


INNE

 • Usługi są bezpłatne, ponieważ współfinansuje je Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób aplikowania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


TELEFONICZNE: 600-058-933, 507-580-584 lub 695-979-473


OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE:


Biuro projektu, ul. Mydlana 1 lok. 014, 51-502 Wrocław

Po potwierdzeniu wyboru oferty umówiony będzie dogodny termin rozpoczęcia wsparcia.

 

Regulamin Projektu
aktualizacja 2017.05.24

Ułatw sobie start!
POWR.01.02.01-02-0056/16

Definicje

 1. Projekt - w rozumieniu niniejszego regulaminu przedsięwzięcie o nazwie Ułatw sobie start! oznaczone nr 01.02.01-02-0056/16 prowadzące do wzrostu poziomu zatrudnienia jego uczestników, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane
  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 2017.01.01 do 2018.10.31, a dofinansowanie wsparcia zapewnia Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w wysokości 1 242 120,04 złotych.
 2. Realizator – podmioty realizujące projekt: Asystent Unijny Adrian Kocyła z siedzibą w Chróścinie przy ul. Ogrodowej 67 (Lider Projektu) oraz Vinci Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu przy ul. Mikołaja Reja 12 i Centrum Badań Psychologicznych
  i Psychoterapii Pro Salus Małgorzata Wiktorek
  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Józefa Hallera 188/5 (Partnerzy projektu).
 3. Kandydat – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie.
 4. Uczestnik (UP) – bezpośredni odbiorca wsparcia w ramach projektu, spełniający wymagania wskazane w §1 zakwalifikowany do uczestnictwa.
 5. Biuro projektu – miejsce pozwalające na osobisty kontakt z kadrą projektu i możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego przedsięwzięcia. Adres: Biuro Projektów EFS, ul. Mydlana 1 lok. 008, 51-502 Wrocław.
 6. Strona internetowa projektu – witryna znajdująca się pod adresem http://asystent-unijny.pl/start

§1 Uczestnik

Liczba wolnych miejsc w projekcie na dzień 2018.07.31 : 69

W projekcie może brać udział osoba, która na moment rozpoczęcia uczestnictwa spełnia równocześnie następujące warunki:

 1. Zamieszkuje na terenie województwa dolnośląskiego.
 2. Należy do grupy NEET tj. nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W przypadku studentów przez wykluczenie z gr. NEET należy rozumieć tylko formę studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym (stacjonarnym). W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, należy wziąć pod uwagę również szkolenie finansowane ze środków publicznych (okres ostatnich 4 tygodni).
 3. W dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach projektu ma ukończone 18 lat i jednocześnie nieukończone 30 lat.
 4. Nie należy do grup, dla których wsparcie odbywa się w innych, specjalnie przygotowanych programach pomocowych (PO WER 1.3.1):
  1. Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych.
  2. Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy  założyli  własne  gospodarstwo  domowe.
  3. Wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej.
  4. Matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy).
  5. Absolwenci młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków).
  6. Absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków).
  7. Matki przebywające w domach samotnej matki.
  8. Osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
 5. Umożliwienie Kandydatowi uczestnictwa w projekcie pozwala jednocześnie zrealizować zamierzone wsparcie do wcześniej określonych grup odbiorców o wyjątkowych potrzebach:
  1. osoby bierne zawodowo – 49 kobiet, 21 mężczyzn, ogółem 70 osób. Należy przez to rozumieć osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna), np. osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.
  2. osoby bezrobotne – 7 kobiet, 3 mężczyzn, ogółem 10 osób. Należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia.
  3. osoby długotrwale bezrobotne – 4 kobiety, 2 mężczyzn, ogółem 6 osób. Za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się
   w odniesieniu do osób młodych do 25 roku życia okres pozostawania bez zatrudnienia nieprzerwanie przez ponad 6 miesięcy, zaś w odniesieniu do osób dorosłych (25 lat i więcej) okres pozostawania bez zatrudnienia nieprzerwanie przez ponad 12 miesięcy.
  4. osoby niepełnosprawne – ogółem 11 osób. Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia).
  5. osoby o niskim wykształceniu/kwalifikacjach – 15 kobiet, 7 mężczyzn, ogółem 22 osoby. Należy przez to rozumieć osobę, która zakończyła edukację na poziomie 1, 2 lub 3 zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ISCED, zgodnie z którą: poziom 1 – szkoła podstawowa, poziom 2A – gimnazjum, poziom 3A – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, poziom 3C – zasadnicza szkoła zawodowa.

§2 Zasady rekrutacji

 

 1. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego:
  1. dane kontaktowe kandydata, płeć, status na rynku pracy, opis wykształcenia, kwalifikacji, predyspozycji zawodowych, dysfunkcji i/lub inne dane pozwalające ocenić przynależność kandydata do danej grupy docelowej (np. wiedzy z danej dziedziny, którą kandydat wskazuje jako potrzebną i na kurs z której aplikuje) i adekwatność uczestnictwa w projekcie
  2. oświadczenia OBLIGATORYJNE o:
   • niezarejestrowaniu w urzędzie pracy
   • pozostawaniu bez zatrudnienia
   • zamieszkaniu na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
   • braku przynależności do grup określonych w §1 Ust. 4
   • nieuczestniczeniu w kształceniu i szkoleniu
   • wieku 18­-29 lat
   • zgodności z pozostałymi kryteriami dostępu
   • zapoznaniu się z regulaminem projektu oraz zastrzeżeniem Realizatora o doborze Uczestników z uwzględnieniem zrealizowania powierzonych wskaźników dla grup o wyjątkowych potrzebach
   • zobowiązaniu do przedstawienia informacji o sytuacji po zakończonym udziale w projekcie
   • prawdziwości danych zawartych w formularzu
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. załączone zaświadczenia/orzeczenia (jeżeli dotyczy) w świetle:
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776)
   • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535)
  4. Kandydaci, którzy chcą być zakwalifikowani do udziału w projekcie muszą poprawnie wypełnić, a następnie złożyć komplet dokumentów tj. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi oświadczeniami, zaświadczeniami, orzeczeniami. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną (za pośrednictwem strony internetowej projektu, adresu email biuro@asystent-unijny.pl), listownie lub osobiście w Biurze projektu.
  5. W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą elektroniczną, oryginał formularza zgłoszeniowego będzie uzupełniany przed przystąpieniem do zajęć.
  6. Kandydaci oceniani będą poprzez Kartę Oceny weryfikującą:
   1. spełnienie wymogów formalnych
   2. spełnienie kryteriów premiujących:
    • status osoby niepełnosprawnej (zgodnie z orzeczeniem) – 5 punktów
    • niski poziom kwalifikacji (wykształcenie do ISCED 3 – zgodnie z oświadczeniem) – 5 punktów
    • płeć, jeżeli kobieta – 5 punktów
    • długotrwałe bezrobocie – 5 punktów
   3. Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy wraz z innymi niezbędnymi dokumentami dostępny jest w Biurze Projektu. Biuro czynne jest w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze, a dla osób potrzebujących również w weekendy i poza wskazanymi godzinami po wcześniejszym kontakcie z Realizatorem.
   4. Rekrutacja planowana jest w ośmiu naborach po 10 osób aż do zakwalifikowania planowanej liczby tj. 80 Uczestników, nie dłużej jednak niż do końca II kwartału 2018 roku.
   5. Ofertę uczestnictwa otrzymają osoby o najwyższej liczbie punktów w każdym naborze, w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszenia, natomiast punkty przyznaje dwuosobowa Komisja Rekrutacyjna, która tworzy następnie listę rankingową potencjalnych Uczestników. Każdy interesant będzie informowany telefonicznie, mailowo, pocztowo (do wyboru) o wynikach naboru.
   6. Wynikiem etapu będzie utworzenie przez Komisję Rekrutacyjną listy rankingowej zgłoszeń.
   7. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie ze względu na brak wolnych miejsc, zostaną skierowane na listę rezerwową (zasady tworzenia listy rezerwowej są analogiczne do zasad tworzenia listy rankingowej).
   8. Kandydaci przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.
   9. Osoba zapisana na zajęcia w ramach projektu w przypadku rezygnacji ma obowiązek poinformować Organizatora Projektu o tym fakcie, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, bądź o swojej nieobecności na zajęciach szkoleniowych w danym terminie.
   10. Na miejsce uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowana osoba z rezerwowej listy uczestników.

§3 Program projektu

W ramach Projektu każdy z Uczestników otrzyma ofertę obejmującą wszystkie formy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia spośród niżej wymienionych:

 1. Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy - indywidualne 4-godzinne spotkanie z doradcą zawodowym/psychologiem w takcie którego nastąpi identyfikacja potrzeb oraz diagnoza doskonalenia zawodowego, mająca na celu określenie kompetencji Uczestników, a także analiza profilu zawodowego, dzięki której zostaną określone możliwości rozwoju zawodowego oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Celem będzie sporządzenie/zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania oraz uzyskanie porady w zakresie podniesienia lub uzupełnienia kompetencji zawodowych przez Uczestników.
 2. Poradnictwo zawodowe – indywidualne, 4-godzinne konsultacje z doradcą zawodowym/psychologiem w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji zawodowych.
 3. Szkolenie zawodowe (60-250 godzin na grupę/osobę) – wybór szkoleń dla poszczególnych Uczestników uwarunkowany będzie wynikiem IPD powstałego w trakcie poprzednich usług, tematyka szkolenia zawodowego związana będzie wyłącznie z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowiskach pracy określonych lub zbliżonych do profilu zawodowego każdego z Uczestników.
 4. Czteromiesięczny staż zawodowy – nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Osoba odbywająca staż będzie pracowała w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo, 8 godzin na dobę (niepełnosprawni – 35 godzin tygodniowo, 7 godzin na dobę).
 5. Pośrednictwo pracy – indywidualne, 4-godzinne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestników lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. Zajęcia z pośrednikiem pracy, kontakt z Urzędami Pracy, pracodawcami, analiza i dobór ofert pracy, organizacja giełd/dni/targów pracy, itp.
 6. Pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – dotyczy osób niepełnosprawnych – asystent wspierający Uczestników Projektu, w szczególności zaś pomagający w niwelowaniu barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia (m.in. dowóz osoby niepełnosprawnej na zajęcia, przygotowanie specjalistycznych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych materiałów i programów zajęć).

§4 Warunki wypłaty stypendiów szkoleniowych

 1. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma stypendium za udział w szkoleniu zawodowym, które zgodnie z Budżetem Projektu wyniesie 997,4 za 150 godzin uczestnictwa w zajęciach. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w całości sfinansuje Realizator.
 2. Stypendium wypłacane jest po zakończeniu udziału w szkoleniu zawodowym, proporcjonalnie do liczby godzin uczestnictwa.
 3. Stypendium przysługuje wyłącznie Uczestnikom, których frekwencja na szkoleniu wyniosła minimum 80%.
 4. Stypendium będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy Uczestnika.
 5. Wypłata stypendium będzie realizowana w ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Realizatora wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę do naliczenia stypendium, m.in. oryginalne i kompletne listy obecności. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu, wypłata stypendium będzie dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu transzy środków na realizację projektu.
 6. Realizator może wstrzymać wypłatę stypendium w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 7. Okresy pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia).

§5 Staże zawodowe

 1. W ramach projektu wszystkim Uczestnikom zaproponowany zostanie udział w stażach zawodowych.
 2. Okres stażu zawodowego wynosi 4 miesiące i jest realizowany w wymiarze 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie), w przypadku osób niepełnosprawnych 35 godzin tygodniowo (7 godzin dziennie).
 3. Staż będzie realizowany zgodnie z programem stażu opracowanym wspólnie przez Realizatora i instytucję, która będzie przyjmować Uczestnika na staż.
 4. Podczas stażu Uczestnikowi zostaje przydzielony Opiekun Stażu, któremu przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach wskazanych w Wytycznych.
 5. Uczestnicy stażu otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 997,40 zł netto. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w całości sfinansuje Realizator.
 6. Wynagrodzenie za udział w stażu będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
 7. Wynagrodzenie będzie wypłacane po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego po otrzymaniu przez Realizatora wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę do naliczenia wynagrodzenia, m.in. skany list obecności i dzienników stażu. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu, wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu transzy środków na realizację projektu.
 8. Organizator Projektu może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 9. Okresy pobierania wynagrodzenia za udział w stażu wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 10. Uczestnikowi odbywającemu staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych realizowanego stażu. Dni wolne będą przydzielane na podstawie wypełnionego przez Uczestnika wniosku. Niewykorzystane dni wolne w trakcie stażu przepadają.
 11. Uczestnicy stażu przed podjęciem stażu zostaną skierowani przez Realizatora na badania lekarskie medycyny pracy, zgodnie z kierunkiem stażu.
 12. Na czas udziału w stażu Uczestnikom stażu zapewnione zostanie ubezpieczenie NNW.
 13. Szczegółowe zasady odbywania stażu zawierać będzie umowa stażowa.

§6 Warunki wypłaty zwrotu kosztów dojazdu

 1. Uczestnik ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu za uczestnictwo w poszczególnych formach wsparcia, jeżeli mieszka w innej miejscowości, niż ta, w której realizowana jest dana forma wsparcia.
 2. W ramach projektu istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdów:
  1. środkami transportu zbiorowego,
  2. dojazdu pojazdem prywatnym (tj. samochód)
  3. dojazdu użyczonym pojazdem (tj. samochód)
  4. dowożenia Uczestnika przez osobę trzecią pojazdem prywatnym – z tej formy mogą skorzystać Uczestnicy, którzy nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdem lub/i nie posiadają pojazdu, którym mogliby docierać na zajęcia i uzasadnią brak możliwość korzystania z transportu zbiorowego.
 3. W przypadku, gdy jednym pojazdem podróżuje więcej niż jedna osoba, to koszt dojazdu zwracany jest jedynie właścicielowi pojazdu lub osobie, która zawarła z nim umowę użyczenia pojazdu.
 4. Inne formy dojazdu na i z zajęć nie są refundowane.
 5. Zwrot kosztów dojazdu przyznawane jest na podstawie wniosku o zwrot kosztów dojazdu.
 6. W przypadku przejazdów środkami transportu zbiorowego, w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu, Uczestnik winien przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień danej formy wsparcia. Powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności Uczestnika Projektu w okresie trwania danej formy wsparcia.
 7. W przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu środka transportu na danej trasie, po przedstawieniu przez Uczestnika zaświadczenia przewoźnika o cenach biletu na danej trasie. Powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności Uczestnika Projektu w okresie trwania danej formy wsparcia.
 8. Zwracany koszt dojazdu dotyczy najtańszego przejazdu publicznymi środkami transportu (bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.) na danej trasie.
 9. Wysokość zwrotu wyniesie do 20 zł/dzień (w przypadku zajęć indywidualnych i grupowych krótkotrwałych) oraz w wysokości do 100 zł/bilet miesięczny w przypadku staży zawodowych.
 10. Wykaz dokumentów wymaganych do rozliczenia kosztów dojazdu:
  1. W przypadku dojazdu środkami transportu zbiorowego - autobusem/busem/koleją:
   • wniosek o zwrot kosztów dojazdu,
   • oświadczenie od przewoźnika dot. kosztu przejazdu na danej trasie,
   • oryginały biletów jednorazowych (wystarczające są dwa przykładowe bilety, z tego samego dnia w obie strony, na danej trasie z okresu trwania zajęć) lub okresowych dokumentujących przejazd środkiem komunikacji zbiorowej (najtańsze połączenie). W przypadku korzystania z biletów okresowych (np. miesięcznych) konieczne jest, aby termin ważności biletu odpowiadał terminowi realizacji zajęć/stażu. W przypadku biletów okresowych, jeżeli forma wsparcia, w której bierze udział Uczestnik projektu przypada na okres krótszy niż wskazany w bilecie, refundacja kosztów dojazdu nastąpi proporcjonalnie do ilości dni szkolenia.
  2. W przypadku dojazdu pojazdem własnym:
   • wniosek o zwrot kosztów dojazdu,
   • kserokopia prawa jazdy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP,
   • kserokopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP, w przypadku gdy Uczestnik Projektu nie widnieje jeszcze na dowodzie rejestracyjnym jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu należy dołączyć ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem umowy kupna-sprzedaży/użyczenia pojazdu,
   • zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie.
  3. W przypadku dojazdu użyczonym pojazdem:
   • wniosek o zwrot kosztów dojazdu,
   • kserokopia prawa jazdy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP,
   • kserokopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP,
   • umowa użyczenia pojazdu podpisana przez właściciela i współwłaścicieli pojazdu,
   • zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie.
  4. W przypadku dowożenia Uczestnika Projektu przez osobę trzecią:
   • wniosek o zwrot kosztów dojazdu;
   • kserokopia prawa jazdy osoby dowożącej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP;
   • kserokopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP,
   • zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie,
   • oświadczenie Uczestnika projektu – osoby dowożonej o dowożeniu na zajęcia,
   • oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu na zajęcia.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach projektu. Organizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez uprzedzenia, w szczególności w sytuacji zmiany aktów prawnych i innych dokumentów, na podstawie których realizowany jest projekt.
 2. Wszelkie wzory wniosków, oświadczeń i innych dokumentów występujących podczas uczestnictwa w projekcie są dostępne w Biurze Projektu.
 3. Pomimo tego, że przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Kandydat jest zobowiązany złożyć osobne, wymagane przez instytucje nadzorujące Realizatora oświadczenie.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu zgłoszeniowym do projektu „Ułatw sobie start!” nastąpi skreślenie z listy kandydatów.
 5. Organizator szkoleń nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu Uczestników szkoleń.
 6. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą miały możliwości kontynuowania udziału w Projekcie i nie będą mogły uczestniczyć w innych działaniach realizowanych przez Realizatora.
 7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności Wytyczne i interpretacje Dolnośląskiego Wojewódzki Urząd Pracy oraz instytucji nadrzędnych.

 

Kontakt:

Asystent Unijny

Pomoc dla Ciebie w korzystaniu z unijnych funduszy

tel. 600-058-933, 507-580-584 lub 695-979-473

email: biuro@asystent-unijny.pl

www.asystent-unijny.pl

Wersja do druku