Telefon 695-979-473

Dofinansowanie w ramach programu: Zrobię prawo jazdy - znajdę pracę!

Harmonogram zajęć:

Wymagania uczestnictwa:

 • pozostaję bez pracy

 • wiek 15-29 lat (nie ukończyłam 30 lat)

 • zamieszkuję na terenie woj. dolnośląskiego lub opolskiego

 • należę do min. jednej z poniższych grup

  • opuszczam pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu) lub

  • jestem absolwentem młodzieżowego ośrodku socjoterapii lub

  • jestem absolwentem młodzieżowego ośrodku wychowawczego lub

  • opuściłem(łam) areszt śledczy/zakład karny

Opis oferty:

IDENTYFIKACJA POTRZEB

 • Diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania


KURSY ZAWODOWE

 • Kurs zawodowy wybrany w toku identyfikacji potrzeb

 • Materiały szkoleniowe


INNE

 • Usługi są bezpłatne, ponieważ współfinansuje je Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób aplikowania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


TELEFONICZNE: 600-058-933


OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE:


Biuro projektu, ul. Mydlana 1 lok. 008, 51-502 Wrocław

Po potwierdzeniu wyboru oferty umówiony będzie dogodny termin rozpoczęcia wsparcia.

 

Regulamin Projektu

 

„Zrobię prawo jazdy – znajdę pracę!”

§ 1. Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. POWER – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
 2. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Zrobię prawo jazdy – znajdę pracę!”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 3. Biurze Projektu – Biuro Projektu, ul. Mikołaja Reja 12, 49-300 Brzeg;
 4. Uczestniku Projektu – osobę zakwalifikowaną do Projektu w procesie rekrutacji;
 5. Organizatorze szkolenia – VINCI GROUP SP. Z O.O., ul. Mikołaja Reja 12, 49-300 Brzeg;
 6. Stronie internetowej Organizatora – strona https://asystent-unijny.pl/PrawoJazdy

§ 2. Ogólne założenia projektu

 1.  Projekt pt. „Zrobię prawo jazdy - znajdę pracę!”, realizowany jest w oparciu o:
  1. Umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej;
  2. Ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem POWER.
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 3. Obszar realizacji Projektu obejmuje województwo dolnośląskie i opolskie.
 4. W ramach szkolenia Uczestnikowi Projektu przysługuje: opłacone jednorazowe podejście do egzaminów, materiały szkoleniowe, catering/przerwa kawowa, zwrot kosztów badań psychotechnicznych i lekarskich.
 5. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
  1. kurs na prawo jazdy kat. B/C/C+E/D dla 40UP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.
   • Diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
   • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
   • Kwalifikacja Wstępna/Przyspieszona
  2. kurs języka angielskiego
  3. staż zawodowy

 

 1. KURSY PRAWA JAZDY: Warunki przystąpienia do kursu na prawo jazdy wybranej kategorii:
  uzyskanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału o wybranym kursie. Na kat. C minimalny wiek 21 lat, kat. D minimalny wiek 24 lata. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w grupach 10-osobowych. Każdy Uczestnik Projektu po zakończeniu kursu zostaje zapisany na egzamin w WORD i po jego zdaniu otrzymuje prawo jazdy kat. B/C/C+E/D.
 1. KWP: Warunki przystąpienia do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wybranej kategorii: uzyskanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu na stanowisku kierowcy wybranej kategorii. Kwalifikacja Wstępna przyspieszona składa się ze 130h teorii 10h jazdy, zajęcia teoretyczne odbywać się będą w grupach 10-osobowych a całe szkolenie zakończone jest egzaminem.
 1. W Projekcie weźmie udział co najmniej 40 Uczestników Projektu, z zachowaniem następujących wskaźników: liczba kobiet i mężczyzn założona w Projekcie – co najmniej 4 kobiety i 36 mężczyzn.
 2. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty udziału Uczestnika Projektu pokrywa Organizator szkolenia.
 3. Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, które kwalifikowane będą do udziału w projekcie na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i zaświadczenia lekarza o braku zakazu podejmowania pracy w zawodzie kierowcy.
 4. Aby wykluczyć występowanie w projekcie pomocy publicznej, szkolenia i kursy łącznie spełniają następujące warunki:
  1. wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
  2. szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
  3. nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
  4. pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w projekcie osobom, których udział stanowiłby przekroczenie w/w limitu liczby osób zatrudnionych u jednego pracodawcy w ramach jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu.

§ 3. Uczestnicy Projektu

 1.  Uczestnikiem Projektu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. Jest bierna zawodowo lub bezrobotna (w rozumieniu POWER)
  2. Zamieszkuje, pracuje lub uczy się (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) w województwie dolnośląskim/opolskim;
  3. Nie prowadzi działalności gospodarczej (na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych, ani w czasie uczestnictwa w projekcie NIE PROWADZI działalności gospodarczej, przy czym czasowe zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej oznacza jej prowadzenie);
  4. Jest osobą dorosłą i deklaruje chęć udziału w kursach lub szkoleniach z własnej inicjatywy.
  5. Należy do grupy NEET (w rozumieniu POWER)
  6. Należy do co najmniej jednej z grup:
   młodzież opuszczająca pieczę zastępczą (do roku po jej opuszczeniu) i/lub absolwenci młodzieżowych/specjalnych ośrodków wychowawczych [dalej MOW] l ub młodzieżowych/specjalnych środków socjoterapii[dalej MOS] (do roku po ich opuszczeniu) i/lub opuszczający zakłady karne lub zakłady śledcze [dalej ZK] (do roku po opuszczeniu) 
 1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są dostarczyć następujące wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty:
  1. Formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa;
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;
  3. w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności i zaświadczenie lekarza o braku zakazu podejmowania pracy w zawodzie kierowcy.
  4. Okazać dowód osobisty oraz wszystkie wymagane do rozpoczęcia wybranych kursów dokumenty.

 § 4. Zasady rekrutacji

 1.  Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty – zachowana zostanie zasada równych szans.
 2. Rekrutacja jest prowadzona od 01.01.2017 do 31.10.2017.
 3. Rekrutacja prowadzona jest poprzez personel i pracowników VINCI GROUP SP Z O.O.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w następujący sposób:
  1. pocztą na adres Biura Projektu: 49-300 Brzeg, Mikołaja Reja 12
  2. osobiście w siedzibie Biura Projektu.
  3. elektronicznie na adres: biuro@vinci.info.pl lub poprzez formularz on-line
 5. Rekrutacja do Projektu jest prowadzona w następujący sposób:
  1. 4 naborami na podstawie złożonych dokumentów uczestników, po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną i określeniu poziomu oddalenia od rynku pracy
  2. osoby spełniające wszystkie wymagania formalne wpisane zostają na listę kandydatów i uporządkowane wg liczby zdobytych w czasie rekrutacji punktów
  3. dodatkowe punkty można zdobyć za spełnienie dodatkowych kryteriów - jakościowych:
   • wykształcenie: Brak 10, do Gimnazjalnego 8, do Ponadgimnazjalne 6, Matura 4 Pomaturalne 2
   • niepełnosprawność 5 na podstawie orzeczenia lub opinii o zdrowiu psychicznym określone ustawą
   • płeć kobieta 5
   • posiadanie osób zależnych 5
  4. w przypadku osób z taką samą ilością zdobytych punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W sytuacji, gdy liczba chętnych przekracza ilość miejsc dostępnych w ramach danego typu szkolenia, przewidziane jest wpisanie Beneficjentów Ostatecznych na listę oczekujących (lista rezerwowa). W przypadku zwolnienia się miejsca spośród osób z tej listy zostanie przeprowadzona kwalifikacja do szkoleń.
 7. W wyniku powyższej weryfikacji utworzona zostanie lista Uczestników Projektu zakwalifikowanych do Projektu, a osoby te zostaną poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową.
 8. Organizator zastrzega dobór uczestników z zachowaniem założonych w projekcie wskaźników.

 § 5. Zasady uruchamiania grup i prowadzenia zajęć

 1. Zasady organizowania grup są następujące:
  1. grupy liczą standardowo 10 osób
  2. grupa uruchamiana jest po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników;
  3. decyzję o uruchomieniu grupy podejmuje Komisja Rekrutacyjna po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników oraz ustaleniu dla nich harmonogramu zajęć i miejsca szkolenia. Beneficjenci o tym fakcie zostają powiadomieni drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

 § 6. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

 1.  Grupy szkoleniowe liczą standardowo 10 osób. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany liczebności grupy w celu utrzymania wskaźników ilościowych Projektu.
 2. Wszystkie terminy zajęć zostaną przekazane zakwalifikowanym Uczestnikom Projektu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Organizator szkolenia zapewnia zaplecze lokalowe i sprzętowe niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego.
 4. Organizator szkolenia zapewnia prowadzenie szkoleń przez doświadczonych trenerów, posiadających wysokie kwalifikacje.
 5. Organizator szkolenia zapewnia komplet materiałów dydaktycznych do szkoleń. Ponadto do dyspozycji Uczestników Projektu i trenerów będą inne pomoce i środki dydaktyczne, stanowiące wyposażenie jednostki. Fakt otrzymania na własność materiałów szkoleniowych i promocyjnych słuchacze potwierdzają na piśmie.
 6. Organizator szkolenia oświadcza, iż uzgodnione programy i harmonogramy szkolenia powinny być wystarczające do należytego przeprowadzenia szkolenia.
 7. Organizator szkolenia zapewnia Uczestnikom Projektu obiad w czasie szkoleń w grupach, kiedy liczba godzin szkolenia w danym dniu wynosi co najmniej 4 godziny.
 8. W przypadku absencji Uczestnik Projektu jest skreślany z listy szkolenia z jego winy.
 9. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo własnoręcznym podpisem na liście obecności.
 10. Na wszystkich zajęciach wymagana jest min. 80% frekwencja. W razie wyjątkowych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach uczestnik zobowiązany jest do odrobienia zajęć z inna grupą szkoleniową, jeśli jest to organizacyjnie możliwe.
 11. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przystąpienia do każdego egzaminu przewidzianego w projekcie.
 12. Ponadto Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
  1. punktualnego przychodzenia na zajęcia,
  2. przygotowywania się do zajęć i utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności,
  3. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego oraz kulturalnego zachowania w obiektach szkoleniowych,
  4. przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
  5. poszanowania mienia Organizatora szkolenia.
 13. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
 14. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do informowania Organizatora szkolenia o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, które nastąpiły w okresie od zgłoszenia się do zakończenia udziału w Projekcie.
 15. Informacje, o których mowa w pkt. 15 i 16 będą wykorzystywane przez Organizatora szkolenia do wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 16. Szkolenia kończą się egzaminem końcowym.
 17. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu jest odpowiednia frekwencja na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

 

 § 7. Zasady rezygnacji i wykluczenia z Projektu

 1.  Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo skreślenia osoby z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach:
  1. Naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień Regulaminu Projektu;
  2. Rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń;
  3. Opuszczenia przez Uczestnika Projektu bez usprawiedliwienia.
 2. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
 3. Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny (np. choroba Uczestnika Projektu, choroba dziecka). Za członka rodziny Uczestnika Projektu uznaje się małżonka Uczestnika Projektu, dzieci Uczestnika Projektu własne lub przysposobione, rodziców i rodzeństwo Uczestnika Projektu.
 4. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, uzasadniających rezygnację Uczestnika Projektu poprzez żądanie od Uczestnika Projektu przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego itp.
 5. Uczestnik Projektu, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w § 7 pkt. 3 Regulaminu, lub który został skreślony z listy Uczestników Projektu przez Organizatora szkolenia, jest zobowiązany do zwrotu całości kosztów uczestnictwa w wybranym kursie/kursach, z udziału w których zrezygnował, przewidzianych na osobę, zgodnie z zatwierdzonym budżetem wniosku o dofinansowanie Projektu.
 6. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu poniesionych przez Organizatora szkolenia kosztów związanych z udziałem Uczestnika Projektu w całości lub odpowiedniej części.
 7. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zweryfikowania istnienia faktycznych przesłanek uzasadniających zwolnienie Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu poniesionych przez Organizatora szkolenia kosztów, w całości lub w części w oparciu o przekazane przez Uczestnika Projektu informacje lub/i dostarczone dokumenty.

 § 8. Postanowienia końcowe

 1.  Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 2. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r.
 5. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach dotyczących Programu.
 6. Uczestnik Projektu potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu na etapie podpisania Deklaracji Uczestnictwa w projekcie.
 7. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora Szkolenia.

 

Kontakt:

Asystent Unijny

Pomoc dla Ciebie w korzystaniu z unijnych funduszy

tel. 600-058-933

email: k.sadowski@vinci.info.pl

www.asystent-unijny.pl

Wersja do druku