Telefon 695-979-473

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mapadotacji.gov.pl

Dofinansowanie w ramach programu: Zaawansowana kadra transportowa

Wymagania uczestnictwa:

 • oświadczam, iż zamieszkuję na terenie woj. śląskiego

Opis oferty:

KURSY ZAWODOWE - Nabór do 30 listopada 2017

 • Prawo jazdy kat. C

 • Prawo jazdy kat. D

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

 • ADR (przewóz towarów niebezpiecznych)

 • HDS (żuraw przewoźny)

 • Bezpieczne mocowanie ładunków

 • Eco i Defence Driving

 • Materiały szkoleniowe


INNE

 • Usługi są bezpłatne, ponieważ współfinansuje je Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób aplikowania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


TELEFONICZNE: 32 722 04 51


OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE:

Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów

Po potwierdzeniu wyboru oferty umówiony będzie dogodny termin rozpoczęcia wsparcia.

 

Regulamin Projektu

Zaawansowana kadra transportowa
RPS.11.03.00-24-0300/16-001

Definicje

 1. Projekt - w rozumieniu niniejszego regulaminu przedsięwzięcie o nazwie Zaawansowana kadra transportowa oznaczone nr RPS.11.03.00-24-0300/16-001 prowadzące do wzrostu poziomu kwalifikacji jego uczestników, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3 Dostosowywanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych. Projekt realizowany jest od 2017.10.01 do 2019.03.31, a dofinansowanie wsparcia zapewnia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w wysokości 1 626 564,24 złotych.
 2. Realizator – podmioty realizujące projekt: Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzów przy ul. Henryka Dąbrowskiego 48.
 3. Kandydat – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie.
 4. Uczestnik (UP) – bezpośredni odbiorca wsparcia w ramach projektu, spełniający wymagania wskazane w §1 zakwalifikowany do uczestnictwa.
 5. Biuro projektu – miejsce pozwalające na osobisty kontakt z kadrą projektu i możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego przedsięwzięcia. Adres: Biuro Projektu ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów.
 6. Strona internetowa projektu – witryna znajdująca się pod adresem https://asystent-unijny.pl/KadraTransportowa

§1 Uczestnik

W projekcie może brać udział osoba, która na moment rozpoczęcia uczestnictwa spełnia równocześnie następujące warunki:

 1. Zamieszkuje na terenie województwa śląskiego.
 2. W dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach projektu ma ukończone 18 lat.
 3. Umożliwienie Kandydatowi uczestnictwa w projekcie pozwala jednocześnie zrealizować zamierzone wsparcie do wcześniej określonych grup odbiorców o wyjątkowych potrzebach tj. w ramach projektu pierwszeństwo ma 7 kobiet, dla których przewidziano wsparcie.

§2 Zasady rekrutacji

 

 1. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego:
  1. dane kontaktowe kandydata, płeć, status na rynku pracy, opis wykształcenia, kwalifikacji, predyspozycji zawodowych, dysfunkcji i/lub inne dane pozwalające ocenić przynależność kandydata do danej grupy docelowej (np. wiedzy z danej dziedziny, którą kandydat wskazuje jako potrzebną i na kurs z której aplikuje) i adekwatność uczestnictwa w projekcie
  2. oświadczenia OBLIGATORYJNE o:
   • zamieszkaniu na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
   • wieku min. 18 lat
   • zgodności z pozostałymi kryteriami dostępu
   • zapoznaniu się z regulaminem projektu oraz zastrzeżeniem Realizatora o doborze Uczestników z uwzględnieniem zrealizowania powierzonych wskaźników dla grup o wyjątkowych potrzebach
   • zobowiązaniu do przedstawienia informacji o sytuacji po zakończonym udziale w projekcie
   • prawdziwości danych zawartych w formularzu
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. załączone zaświadczenia/orzeczenia (jeżeli kandydat posiada) w świetle:
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776)
   • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535)
  4. Kandydaci, którzy chcą być zakwalifikowani do udziału w projekcie muszą poprawnie wypełnić, a następnie złożyć komplet dokumentów tj. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi oświadczeniami, zaświadczeniami, orzeczeniami. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną (za pośrednictwem strony internetowej projektu, adresu email szkolenia@laurenpeso.pl), listownie lub osobiście w Biurze projektu.
  5. W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą elektroniczną, oryginał formularza zgłoszeniowego będzie uzupełniany przed przystąpieniem do zajęć.
  6. Kandydaci oceniani będą poprzez Kartę Oceny weryfikującą:
   1. spełnienie wymogów formalnych
   2. spełnienie kryteriów premiujących:
    • płeć, jeżeli kobieta – 10 punktów
    • wiek 50+ – 2 pkt.
    • zamieszkiwanie na terenie wiejskim – 2 pkt.
    • niski poziom kwalifikacji (wykształcenie do ISCED 3 – zgodnie z oświadczeniem) – 2 pkt.
    •  brak zatrudnienia – 2 pkt.
   3. Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy wraz z innymi niezbędnymi dokumentami dostępny jest w Biurze Projektu. Biuro czynne jest w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze, a dla osób potrzebujących również w weekendy i poza wskazanymi godzinami po wcześniejszym kontakcie z Realizatorem.
   4. Rekrutacja jest ciągła aż do zakwalifikowania planowanej liczby tj. 120 Uczestników.
   5. Ofertę uczestnictwa otrzymają osoby o najwyższej liczbie punktów w każdym naborze, w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszenia, natomiast punkty przyznaje dwuosobowa Komisja Rekrutacyjna, która tworzy następnie listę rankingową potencjalnych Uczestników. Każdy interesant będzie informowany telefonicznie, mailowo, pocztowo (do wyboru) o wynikach naboru.
   6. Wynikiem etapu będzie utworzenie przez Komisję Rekrutacyjną listy rankingowej zgłoszeń.
   7. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie ze względu na brak wolnych miejsc, zostaną skierowane na listę rezerwową (zasady tworzenia listy rezerwowej są analogiczne do zasad tworzenia listy rankingowej).
   8. Kandydaci przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.
   9. Osoba zapisana na zajęcia w ramach projektu w przypadku rezygnacji ma obowiązek poinformować Organizatora Projektu o tym fakcie, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, bądź o swojej nieobecności na zajęciach szkoleniowych w danym terminie.
   10. Na miejsce uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowana osoba z rezerwowej listy uczestników.

§3 Program projektu

W ramach Projektu każdy z Uczestników otrzyma ofertę obejmującą pełnowymiarowe kursy wraz z materiałami szkoleniowymi, badaniami lekarskimi/psychologicznymi, cateringiem i egzaminem państwowym

 1. Kurs prawo jazdy kat. C
 2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona po C
 3. Kurs Eco-driving dla kat. C i D 
 4. Kurs Defence-driving dla kat. C i D
 5. Kurs prawo jazdy kat. D - j/w
 6. Kwalifikacja wstępna przyspieszona po D – j/w
 7. Kurs HDS
 8. Kurs ADR
 9. Kurs pierwszej pomocy
 10. Kurs bezpieczne mocowanie ładunku w transporcie drogowym

§4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach projektu. Organizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez uprzedzenia, w szczególności w sytuacji zmiany aktów prawnych i innych dokumentów, na podstawie których realizowany jest projekt.
 2. Wszelkie wzory wniosków, oświadczeń i innych dokumentów występujących podczas uczestnictwa w projekcie są dostępne w Biurze Projektu.
 3. Pomimo tego, że przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Kandydat jest zobowiązany złożyć osobne, wymagane przez instytucje nadzorujące Realizatora oświadczenie.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu zgłoszeniowym do projektu nastąpi skreślenie z listy kandydatów.
 5. Organizator szkoleń nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu Uczestników szkoleń.
 6. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą miały możliwości kontynuowania udziału w Projekcie i nie będą mogły uczestniczyć w innych działaniach realizowanych przez Realizatora.
 7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności Wytyczne i interpretacje Wojewódzkiego Urządu Pracy w Katowicach oraz instytucji nadrzędnych.

 

Kontakt:

Asystent Unijny

Pomoc dla Ciebie w korzystaniu z unijnych funduszy

tel. 32 722 04 51

email: szkolenia@laurenpeso.pl

www.asystent-unijny.pl

Wersja do druku